Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-16-21, 07:38 AM   #8
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 40,175
PSN  IDjisJajjjp
又他媽化__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 《他媽哥池》25週年紀念,或再推新品