Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-04-19, 10:38 PM   #719
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,517
PSN  IDjisJajjjp
通番未??
__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: I ♥ 屯門 2015~17